Камени плочи

Камени плочи со неправилна форма со сивоплава боја
Пакување : замотани со стреч фолија
Количина: палета со дебелина од 1.5 - 3 cm во која има 30 реда.
Тежина: просечна тежина на палета е 1500 kg